Articole etichetate cu: evaluarea

SUBIECTUL II-EVALUAREA


Freelanceri la un pret bun.Click Here!
Advertorial promovare freelanceri

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară pentru disciplina istorie – clasa a X-a:

 

Competențe specifice Conținuturi
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali,economici, culturali care alcătuiescimaginea unei societăţi2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane

5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal

STATUL ŞI POLITICA• Organizarea statelor moderne Probleme de atins: „Revoluţia glorioasă‟,constituirea SUA, Revoluţia franceză, Franţa napoleoniană

1.Evaluarea-caracteristici generale-Funcțiile evaluării sunt de două feluri- cele care au rol de informare pedagogică și cele de orientare socio-profesională.Ele vizează declanșarea unor circuite de conexiune inversă externă (realizate de profesor) pentru valorificarea calității activității didactice pe coordonata corespondențelor curriculare dintre obiective,conținuturi,metode. De aceea,în didactica postmodernă,evaluarea reprezintă o activitate de colectare,organizare,interpretare a datelor privind efectele realației profesor-elev, în scopul de a eficientiza funcționarea sistemului de învățământ.

UntitledPrincipalele funcții ale evaluării

 1.diagnostică (de cunoaștere și de explicare a situației existente)

 2.predictivă (de prognosticare și de orientare a activității didactice.atât de predare cât și de învățare,concretizată în deciziile de ameliorare sau de reproiectare curriculară)

 3.de feed-back (reglaj și autoreglaj) –de analiză a rezultatelor obținute,cu scopul de reglare și autoreglare a conduitei ambilor factori (elevi și cadre didactice)

4.selectivă (de ierarhizare și clasificare a elevilor într-un mediu competitiv)

5.motivațională (de conștientizare și de motivare/stimulare a interesului pentru studiu, pentru perfecționarea și obținerea unor performanțe cât mai înalte)

6.de orientare școlară și profesională (de furnizare de informații utile elevilor și familiilor acestora în vederea alegerii formelor coresponzătoare de învățământ)

7.social-economică ( de evidențiere a eficienței învățământului, în funcție de calitatea și valoarea produsului școlii, această funcție implică informarea comunității și a familiei asupra rezultatelor obținute de elevi.

PROBA SCRISĂ PENTRU SECVENȚA DATĂ

Proiectarea unei probe de evaluare are următoarele etape:

1.Stabilirea scopului probei (diagnostic sau prognostic)

2.Realizarea matricei de specificații-instrumentul care exprimă fidelitatea unui test de evaluare (calitatea unei probe de evaluare de a da rezultate constante in cursul aplicării ei succesive) și aplicabilitatea ( calitateaunei probe de evaluare de a fi administrata si interpretata cu usurință).Reprezintă punctul de plecare în proiectarea unei evaluări de calitate. Aceasta ordonează competențele de evaluat în funcție de nivelurile taxonomice generale ale pedagogiei (cognitive)-achiziția,înțelegerea,aplicarea,analiza,sinteza și evaluarea.

3.Precizarea competențelor de evaluat

4.Elaborarea itemilor

5.Realizarea baremului de corectare și notare

6.Revizuirea testelor și a schemei de notare,dacă este cazul

Pentru proba de evaluare pe care o să o elaborez, am selectat cele 3 competențe  (C1-2.3,C2-2.5,C3-5.3) și 3 teme (Revoluția engleză, Revoluția americană și Revoluția franceză). Profesorul stabilește ponderea fiecărei competențe și teme în cadrul probei de evaluare.

Competențe                    Teme       C1    C2   C3 PONDERE
Revoluția engleză 10 10 5 30 %
Revoluția  americană 15 10 5 30 %
Revoluția franceză 15 15 15 40 %
PONDERE 40 %  35%  25 % TOTAL 100 %

Pentru un test cu 10 itemi se obține următoarea matrice,în care vom vedea distribuția itemilor:

 

Competențe                    Teme       C1    C2   C3
Revoluția engleză       1 1 *
Revoluția  americană 2 1 *
Revoluția franceză 2 2 1

 Test de evaluare-Revoluțiile Epocii Moderne

 I.Alegeți varianta corectă:

1.Documentul înaintat de Parlamentul britanic regelui Carol I,în anul 1628:

a.Bill of Rights  b.Declarația drepturilor omului și cetățeanului  c.Petiția drepturilor d. Declarația de independență

 

II.Plasați corect pe axa cronologică:

1642-1653                 1689             1775-1783        4 iulie 1776          14 iulie 1789

 

A.Războiul civil englez (tabăra regelui,tabăra Parlamentului)

B.Căderea Bastiliei

C.Revoluția Glorioasă

D.Războiul de independență american

E. Declarația de independență a celor 13 colonii americane față de metropolă

 

III. Stabiliți corespondențe corecte între cele 3 coloane:

A1 )Thomas Jefferson B1)Conducătorul armatei Parlamentului în timpul Războiului Civil Englez  
  A2 )Wilhelm al II-lea de Orania B2) Primul președinte al S.U.A. C1)Părinți fondatori ai statului american
A3) Oliver Cromwell B3) Cel care a redactat Constituția americană din 1787 C2) Regi care au acceptat trecerea la o monarhie constituțională
A4) Ludovic al XVI-lea B4) Conducători ai Franței în timpul fazei radicale a Revoluției (1793-1794) C3) Dictatori
A5) George Washington B5)Regele care a  semnat Bill of Rights  
A6)Robespierre,Danton, Marat B6)Regele din timpul Revoluției Franceze,din dinastia de Bourbon  

 IV. Alegeți din următoarea listă cauza și consecința corespunzătoare și notați litera în tabel:

A.lipsa de drepturi pentru starea a III-a

B. câștigarea independenței față de metropolă

C.trecerea la forma de guvernare numită directorat,în 1795

D.tendința spre absolutism a regilor Iacob I si Carol I,din dinastia Stuart

E Anglia devine prima monarhie constituțională din istorie,în care “Regele domnește, dar nu guvernează”

F dependența celor 13 colonii față de Regatul Britanic

CAUZĂ EVENIMENT ISTORIC CONSECINȚĂ
Revoluția engleză
Revoluția americană
Revoluția franceză

V.Completați spațiile libere:

Constituția americană din anul 1787 stabilea pentru statul american forma de guvernământ numită ………federală.Era introdus principiul……………….puterilor în stat :puterea ………….. (Cele doua adunări :Camera Reprezentantilor si Senatul); puterea executivă (președinte ales pentru un ……….de 4 ani ) și puterea……….(Curtea Supremă).

VI.Menționați câte o asemănare între 

-Revoluția Franceză și Revoluția Americană

-Revoluția Franceză și Revoluția Engleză

VII.Alcătuți un eseu structurat (aproximativ o pagină) pe tema “Importanța Revoluției Franceze în istoria modernă”,având în vedere următoarele aspecte:

-Gânditorii iluminiști și rolul lor în pregătirea Revoluției Franceze

-Cauzele și principalele momentele ale desfășurării Revoluției Franceze

-Prevederile Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului (26 aug 1789)

Răspândirea ideilor Revoluției Franceze în Europa,prin intermediul armatelor lui Napoleon Bonaparte

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE-asigură uniformizarea verificării tuturor elevilor prin stabilirea punctajului aferent fiecărei părți din probă și a notei finale. Asigură fidelitatea unei probe de evaluare.

 I.0,5 PunctE-răspuns corect c)Petiția Drepturilor

 II.Ordinea este următoarea,pe axa cronologică: -A-C-D-B-E (5* 0,3PUNCTE=1,5 PUNCTE)

 III. 12 corespondențe corecte de realizat (12*0,25 puncte=3PUNCTE)

 A1-B3-C1

A2-B5-C2

A3-B1-C3

A4-B6-C2

A5-B2-C1

A6-B4-C3

IV.Răspunsuri corecte   (6* 0,25 =1,5 PUNCTE)

                       CAUZĂ EVENIMENT ISTORIC CONSECINȚĂ
D Revoluția engleză E
F Revoluția americană B
A Revoluția franceză C

V.Termeni de pus în text : republică,separării,legislativă,mandat,judecătorească (5*0,2 puncte=1  punct)

 VI.Menționarea a două asemănări se notează cu 0,5 puncte.(0,25 puncte fiecare asemănare)

 VII.Realizarea eseului,respectând aspectele date, se notează cu un punct.(0,25 puncte fiecare aspect urmărit,respectând corectitudinea informației istorice).

Categorii: Historia magistra vitae, SOCIETATE | Etichete: , , , , | Lasă un comentariu